Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Notariskantoor E.J.H. Jansen B.V., versie september 2022

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “de Notaris”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notariskantoor E.J.H. Jansen B.V., gevestigd te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82707049;
 • KNB“: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;
 • Opdrachtgever“: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
  Oprichters van een opdrachtgever-vennootschap zijn naast deze Opdrachtgever mede-aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van deze Opdrachtgever voortvloeiende uit de opdracht aan de notaris;
 • Opdrachtnemer“: de notaris;
 • WNA“: Wet op het notarisambt;
 • WWFT“: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door de notaris uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen en alle overige werkzaamheden van de notaris, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen de notaris en derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht door de notaris zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee de notaris een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle personen die voor of namens de notaris werkzaam zijn of zijn geweest (waaronder mede worden begrepen de huidige en vroegere notarissen verbonden aan de notaris en hun praktijkvennootschappen).

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen de notaris en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij de notaris zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.
 3. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.
 4. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 5. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen en de Opdrachtgever een namens de notaris gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies (in persoon of digitaal) in ontvangst neemt dan wel als de notaris een overeenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de met die overeenkomst verband houdende akte(n) dient op te stellen/te verlijden.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gebruikelijk gehanteerde uurtarief van de betreffende dossierbehandelaar, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt jaarlijks (per 1 januari) opnieuw vastgesteld.
 2. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 3. Ook voor de werkzaamheden die verricht zijn, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een akte of advies is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 4. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een overeenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de betreffende overeenkomst over de draagplicht van de notariskosten tussen partijen is bepaald.
 5. De notaris gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder de notaris berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
 6. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door de notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan de notaris een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van de notaris, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota gepind te worden en in het uiterste geval binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 3. De notaris is bevoegd de door haar ten behoeve van een Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden tussentijds (maandelijks) te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen direct in rekening gebracht worden. Voorts is de notaris bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 4. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.
 5. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door de notaris in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 6. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is de notaris gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van de notaris waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan de notaris verschuldigd is.
 7. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties -met een minimum van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.

Artikel 5 Uitbetaling en beheer van gelden

 1. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. De notaris kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. De notaris zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. De notaris is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 3. Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) zal de notaris de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden zulks onder aftrek van de kosten. Ter verduidelijking stelt de notaris voor de toepassing van deze verordening vast dat hij rente vergoedt indien gelden zes (6) dagen of langer in zijn beheer zijn. Indien de notaris het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij de notaris rente of andere kosten in rekening brengt zal de notaris die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid de notaris

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop de notaris onomstotelijk recht heeft op uitkering op grond van de door de notaris afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) gebracht kan worden, Een door de notaris te betalen schadevergoeding wordt eerst uitgekeerd indien en zodra deze via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) betaalbaar is gesteld. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren/gebruik van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 4. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers noch tegen  overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, noch tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 7. Iedere aansprakelijkheidstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de notaris ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij gebreke waarvan door de notaris geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Artikel 7 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels en WWFT

 1. De notaris leeft alle op zijn, de bij haar werkzame medewerkers, van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels na. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB opgestelde brochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door de notaris worden verstrekt.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht zal de notaris het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is de notaris verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan de notaris  in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. De notaris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris.
 3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan de notaris voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

 1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op iedere opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is van toepassing de Klachten-en Geschillenregeling Notariaat (zie www.knb.nl).
 3. Alvorens een klacht in te kunnen dient volgens de Klachten- en Geschillenregeling de Opdrachtgever deze klacht eerstens bij de notaris  aanhangig te hebben gemaakt. De Opdrachtgever verklaart er mee in te stemmen dat hij aan een eventuele uitspraak in een Klachten- en Geschillen regeling geen rechten kan ontlenen in een met die klacht verband houdende civielrechtelijke procedure.
 4. Wanneer de klacht door de notaris naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, heeft de Opdrachtgever – nadat hij dit kenbaar heeft gemaakt bij de notaris – de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).
 5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van de notaris bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.
 6. De notaris waaronder begrepen de notaris en al haar medewerkers en andere personen die bij een verleende opdracht zijn betrokken, kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.