Taken & bevoegdheden executeur

De executeur is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Hij/zij wordt aangewezen in een testament en kan één van de erfgenamen zijn. Ook kan worden worden gekozen voor een buitenstaander, zoals een notaris of andere adviseur. Vaak gehoord is nog de term “executeur-testamentair” maar sinds 2003 is het woord “testamentair” vervallen. Ook is het sinds 2003 niet meer mogelijk om een executeur aan te wijzen bij codicil, dit moet nu bij testament.

De rechten en de plichten van de executeur staan in het testament en in de wet. Zo mag hij bijvoorbeeld alle bezittingen van de overledene onder zich nemen en krijgt hij het beheer over de bezittingen. De executeur moet de erfenis zo goed mogelijk afwikkelen, maar hij is niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. Het verdelen van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen samen, hoewel vaak een voorstel tot verdeling wordt gedaan. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet er rekening en verantwoording aan de erfgenamen worden afgelegd. Vaak is in een testament ook bepaald dat er tussentijds verantwoording moet worden afgelegd. Bijvoorbeeld eens per jaar.

Onenigheid of onduidelijkheid

Er kan onduidelijkheid ontstaan over de taken en bevoegdheden van de executeur. Soms neemt hij/zij teveel taken op zich/haar terwijl hij/zij hiertoe niet bevoegd is. Zo mag een executeur niet altijd zonder medewerking van de erfgenamen over gaan tot verkoop van een huis of ander goed uit de nalatenschap. Ook komt het regelmatig voor dat hij/zij de erfgenamen onvoldoende informeert over de afwikkeling van de nalatenschap. Andersom komt het ook voor dat erfgenamen zich weinig aantrekken van de executeur en zonder overleg over gaan tot verdeling van de nalatenschap. Ook dit is niet toegestaan.Ons kantoor biedt in bovenstaande gevallen nalatenschapsmediation aan. Ook neemt ons kantoor soms de taken van de executeur over.

Offerte aanvragen Direct contact? Bel 015 213 70 50