Wwft-beleid

Wwft-beleid Notariskantoor E.J.H. Jansen

Notariskantoor E.J.H. Jansen en haar medewerkers moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).

De Wwft bevat verplichtingen op het gebied van het cliëntenonderzoek en een meldingsplicht: de meldingsplicht geldt voor verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties op het gebied van het witwassen en het financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht zijn de twee pijlers van de maatregelen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Instellingen die onder de wet vallen, zoals de notaris, worden beschouwd als de poortwachters van het financiële stelsel omdat degene die een financiële transactie wil verrichten, aangewezen is op de dienstverlening van deze instellingen. Uit hoofde van deze taak moeten de instellingen onderzoek verrichten naar hun cliënten en de achtergrond en het doel van een beoogde zakelijke relatie of transactie. Op deze manier moeten de instellingen voorkomen dat hun dienstverlening wordt misbruikt voor het witwassen van gelden of voor het financieren van terrorisme en moeten zij transacties herkennen die in dat opzicht als ongebruikelijk moeten worden aangemerkt.

Cliëntenonderzoek

Cliënten die een transactie door ons willen laten uitvoeren, moeten zich persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij ons laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, zijn wij op grond van de Wwft verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden, ook wel PEP’s genoemd: Politically Exposed Persons.

Vaststelling identiteit

Personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort, een geldige identiteitskaart met pasfoto of een geldig rijbewijs met pasfoto waarvan de houder in Nederland woont. Andere personen kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van een geldig reisdocument of een geldig vreemdelingendocument. Het vaststellen van de identiteit kan in overleg met ons ook door een andere notaris of instantie worden gedaan.

Rechtspersonen

De identiteit van een rechtspersoon, zoals een B.V., N.V. of stichting, kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Dit kan zowel een uittreksel in fysieke vorm zijn als een uittreksel in elektronische vorm dat door ons zelf wordt aangevraagd. Ook alle personen die een belang houden van meer dan 25% in het kapitaal van een rechtspersoon of daarin de feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen, moeten bekend zijn bij ons en hun identiteit desgewenst laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd: Ultimate Beneficial Owners. De notaris kan verplicht zijn op grond van de Wwft nader onderzoek te doen naar deze personen.

Herkomst gelden

Volgens de wet zijn wij verplicht informatie te verzamelen over de herkomst van de gelden die bij de transactie gebruikt worden en de bron van uw vermogen te achterhalen. Wij kunnen u daarom vragen naar een verklaring omtrent de herkomst van het geld van een door u verrichte betaling. Als een betaling wordt verricht door een ander persoon dan uzelf, kunnen wij u een verklaring vragen omtrent de beweegreden waarom die betaling ten behoeve van u werd verricht.

Wij realiseren ons dat vragen hierover erg direct kunnen overkomen en gevoelig liggen. Helaas zijn wij verplicht u deze vragen te stellen om te voldoen aan onze wettelijke taken.

Meldingsplicht

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FUI-Nederland genaamd.

De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Voortgang transactie

Als u onvoldoende duidelijkheid geeft over de door ons verzochte informatie, kunnen wij in voorkomende gevallen genoodzaakt zijn om een transactie uit te stellen of dienst te weigeren.

Controle en klachten.

Naast de daartoe bevoegde instanties bij de Rijksoverheid, controleert de toezichthouder voor het notariaat, het Bureau Financieel Toezicht, of alle partijen zich goed aan de regels van de Wwft houden.

Klachten over het gebruik van uw gegevens kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.